slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, RODZICE - PILNE!

Załącznik do Zarządzenia
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Kazimierza Wielkiego
w Kruszwicy

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ im. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KRUSZWICY

Na podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019r. poz. 1239),
2. Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019r. poz.59),
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019r. poz. 1148 z późn.zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003r. poz.69),
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r. poz.871),
6. Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.
Celem procedury jest:
1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19
2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.
Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby wymienione w procedurze:
1. Nauczyciele
2. Pracownicy niepedagogiczni
3. Uczniowie
4. Rodzice
5. Dyrektor szkoły

§ 1
Zasady organizacji pracy w szkole
1. Od 25 maja 2020r. odbywać się będą na terenie szkoły konsultacje dla absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
2. Od 1 czerwca 2020r. wszystkim uczniom umożliwia się w szkole konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
3. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
4. Konsultacje uczniów z nauczycielami odbywać się mogą indywidualnie lub w grupach max. 12 osobowych.
5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4m² na 1 osobę.
6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
8. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. W sali gimnastycznej na konsultacjach może przebywać max. 12 uczniów plus dwóch opiekunów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
12. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
15. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
16. Do szkoły może przebywać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
17. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.
18. Przed wejściem/ wyjściem ze szkoły uczeń obowiązkowo zdezynfekuje ręce płynem zgodnie z obowiązującą procedurą.
19. Na terenie szkoły uczniowie przebywają w maseczkach. Mogą odsłonić twarz przebywając w sali lekcyjnej przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
20. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.
21. Rodzice ucznia mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
22. Rodzice muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
23. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy zostanie odizolowane w oddzielnej sali z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
24. Do odwołania, rodzice oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły bez wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia.
Po wejściu do budynku oczekują przed portiernią szkoły do czasu przybycia pracownika szkoły.

Pożegnanie Maturzystów

Drodzy Maturzyści.
Przyszło nam się pożegnać w ten trudny czas. Nie ma tradycyjnego spotkania, wspólnego wspominania chwil spędzonych razem. Wierzę jednak, że przyjdzie taki czas, kiedy się spotkamy w bardziej sprzyjających okolicznościach a świat znowu będzie piękny. Tak to już w naszym życiu jest, że coś się kończy, coś zaczyna. Dla Was moi Drodzy kończy się pierwszy etap w Waszym życiu.
Wraz z nauczycielami cieszę się, że mogliśmy Wam towarzyszyć w trudnej, pełnej wrażeń wyprawie po dojrzałość i wykształcenie, bo to jest dobro, którego nic i nikt nie jest w stanie Was pozbawić. Wierzę, że zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenie wyniesione z murów naszej szkoły, pomogą Wam w dalszej życiowej wędrówce stać się ludźmi mądrymi i odpowiedzialnymi.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie decyzji ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) informuję, że:
- od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
- w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
- uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Proszę aby rodzice porozumieli się w tej sprawie z pracodawcami.

Dzień Zawodowca

29 lutego 2020r. Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy po raz kolejny zorganizował tzw. Dzień Zawodowca. Do szkoły zaproszono ósmoklasistów i ich rodziców, aby zaprezentować im ofertę edukacyjną szkoły i pomóc w wyborze ścieżki zawodowej. Doradca zawodowy p. Alicja Walczak przedstawiła zebranym zasady funkcjonowania obecnego systemu edukacyjnego, trendy na rynku pracy i ofertę szkoły, która stara się wychodzić im naprzeciw. Gośćmi specjalnymi spotkania byli rodzice uczniów „Kazika”, absolwenci szkoły i pracodawcy, u których młodzież dobywa praktyki zawodowe. Podzielili się oni swoimi refleksjami i doświadczeniami ze współpracy ze szkołą. Uczniowie klasy IaT, pod okiem swojego wychowawcy prof. Jerzego Ćwikły, przygotowali dla zebranych widowiskowy pokaz musztry. Z kolei prof. Łukasz Sochowski zadbał o wrażenia muzyczne.

Sukces uczniów „Kazika” w Turnieju Regionalnym e-sport

W dniu 27.02.2020 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie odbył się Regionalny E-turniej w Counter-Strike: Source. Uczniowie „Kazika” zdobyli drugie miejsce.
Opiekunem zespołu jest p. Radosław Stemporowski
Gratulujemy!

Wyróżnienie za działalność charytatywną

21 lutego 2020r. w Rojewie odbył się IV Bal Charytatywny organizowany przez Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu. Całość rozpoczęła się od uroczystej gali prowadzonej przez panią Małgorzatę Rogatty i pana Jarosława Lewandowskiego, dziennikarzy TVP 3 w Bydgoszczy. Gośćmi honorowymi byli: ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski oraz Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W trakcie uroczystej gali zostały wręczone Anioły Dobroci, które są wyrazem wdzięczności dla osób, firm i instytucji zaangażowanych w dzieła charytatywne. Wśród osób, które otrzymały to podziękowanie znalazła się dyrektor Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy p. Halina Stajszczak oraz ksiądz Michał Bubacz.

DZIEŃ ZAWODOWCA

Kolejny sukces Patrycji!

Uczennica klasy I B Technikum Patrycja Czerwińska została laureatką II miejsca w Regionalnym Konkursie Literackim "Fascynacje - Inspiracje" pod Honorowym Patronatem Elżbiety Piniewskiej, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Praca Patrycji była inspirowana słowami polskiej noblistki Olgi Tokarczuk z powieści pt. "Bieguni".
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 grudnia 2019 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Gratulujemy!

Wielki sukces uczennicy "Kazika"!

Uczennica klasy I B Technikum w Zespole Szkół im.Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy Patrycja Czerwińska została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego "Mistrzowie i patrioci,",organizowanego pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Zadaniem uczestników było przedstawienie postaci polskich sportowców, którzy wyróżniali się patriotyzmem, z perspektywy współczesnej młodzieży.
Praca Patrycji została wyróżniona spośród 1200 nadesłanych na konkurs!
Uroczyste wręczenie nagród przez Prezydenta Andrzeja Dudę odbyło się 10 grudnia 2019 r.w Pałacu Prezydenckim.
Gratulujemy Patrycji i życzymy jej dalszych sukcesów!
Opiekunem uczennicy jest mgr Barbara Przybysz.

„TAK, POMAGAM”

Na prośbę Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu młodzież Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy zaangażowała się w świąteczną zbiórkę żywności, pod hasłem „TAK, POMAGAM”. W dniach 6-7 grudnia można było spotkać uczniów szkoły w Biedronce i Lidlu w Kruszwicy. Nad całością czuwali ks. Michał Bubacz i ks. Marcin Łojko, który nadzorował też podobną akcję w Inowrocławiu. W ciągu dwóch dni zebrano 3676 kg żywności, która trafi do najbardziej potrzebujących rodzin. Podziękowania należą się mieszkańcom gminy Kruszwica, którzy okazali serce i chętnie dzielili się z innymi.

Strony

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica