Jesteś tutaj

NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, RODZICE - PILNE!

REGULAMIN I PROCEDURY NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
ZESPOŁU SZKÓŁ im. KAZIMIERZA WIELKIEGO w KRUSZWICY
W WARUNKACH ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19
OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. ………………..
6. ……………….
7. ………………..
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
1. Dyrektor szkoły ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, dezynfekowania rąk przed wejściem do szkoły.
3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach poprzez przesłanie procedur wraz z załącznikami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w formie zorganizowanych spotkań z rodzicami/pełnoletnimi uczniami szkoły
5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia w przypadku stwierdzenie podejrzenia zarażenia ( sala nr 114 na I piętrze )
6. Zapewnia codzienną dezynfekcję wszystkich miejsc narażonych na wzmożony kontakt ( klamki, uchwyty ) oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
7. Zapewnia monitorowane czynności związane z dezynfekcją, sprzątaniem wszystkich pomieszczeń szkolnych zgodnie z zaleceniami GIS
8. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
• Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
• Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
• Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
• Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
Obowiązki nauczycieli:
• Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej
• Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
• Przestrzega zasad korzystania z sal lekcyjnych, pracowni i pomieszczeń wspólnych stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
• Organizuje podczas przerw międzylekcyjnych wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
• Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
• Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
• W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB PEŁNOLETNICH UCZNIÓW SZKOŁY:
1. Rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie szkoły są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie ZS im. Kazimierza Wielkiego przesłanymi za pośrednictwem DE przez wychowawców klasy i/lub dyrektora szkoły
2. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2
3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
4. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez uczniów maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie szkoły decydują się na posiadanie maseczki są zobowiązani posiadać odpowiednią ich ilość. Deklaracja noszenia maseczki w szkole stanowi zał. nr 3
5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia niepotrzebnych przedmiotów do placówki.
6. Regularnie przypominają dziecku lub sami stosują się do podstawowych zasad higieny polegających m.in. na : myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Rodzice/opiekunowie prawni w uzasadnionych przypadkach mogą wejść na teren szkoły i wówczas są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz uczniów wynoszący co najmniej 2 metry.
8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników szkoły.
V. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:
1. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
2. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
4. Osoby z zewnątrz zobowiązuje się do wpisywania faktu wejścia na teren szkoły na listę znajdująca się przy wejściu do szkoły
5. Ustala się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość ( telefon lub DE )
6. Co najmniej raz na godzinę wietrzy się sale, w którym odbywają się zajęcia.
7. Dezynfekuje się każdego dnia po zakończonych zajęciach lekcyjnych sale i pracownie a w ciągu dnia dezynfekuje się klamki, uchwyty w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
8. Prowadzi się monitoring czynności związanych z dezynfekcją pomieszczeń w formie listy z zaznaczonymi informacjami: data, godzina, osoba, wykonana czynność.
9. Stosuje się ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
10. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe oraz w pierwszej kolejności wykorzystuje się tereny przyszkolne, boiska.
11. Podczas przerw międzylekcyjnych stosuje się ściśle zasady określone w regulaminie dyżurów nauczycielskich a ponadto:
- uczniowie korzystają podczas przerw z trzech wyznaczonych miejsc : dziedziniec wewnętrzny, teren przed głównym wejściem do szkoły, teren parkingu przyszkolnego.
- uczniowie wyznaczonych klas przebywają podczas przerw we wskazanych przez nauczycieli dyżurujących miejscach by w ten sposób jak najbardziej ograniczyć tworzenie skupisk osób
12. Dyrektor we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania ustala i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
13. Ustala się następujące zasady korzystania z biblioteki szkolnej:
- Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. określonych w planie pracy biblioteki. Ustalone godziny są podane do wiadomości uczniom i nauczycielom poprzez wywieszenie na drzwiach biblioteki oraz na tablicy informacyjnej , na korytarzu szkolnym
- W wypożyczalni może przebywać jedna osoba. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 2-metrowej odległości.
- Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek oraz dezynfekowania dłoni przy wejściu do pomieszczenia biblioteki.
- Wypożyczenia i zwroty książek odbywać się będą z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa:
-po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym leżały książki;
-przyjęte książki zostają odłożone do wyznaczonego pudła na okres 3 dni(w trakcie tych czynności bibliotekarze mają założone rękawiczki);
-po okresie kwarantanny książki zostają przywrócone do użytkowania.
14. Ustala się następujące zasady organizowania zajęć pozalekcyjnych:
- zajęcia pozalekcyjne mogą być organizowane i prowadzone według ustalonego i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły harmonogramu oraz w wyznaczonych do tego salach lekcyjnych
- uczniów i prowadzących zajęcia obowiązują te same zasady co podczas odbywania się zajęć lekcyjnych
VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19
1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę 37,2-37,9), bezzwłocznie przez wyznaczonego przez dyrektora szkoły pracownika wyposażonego w przyłbicę, maskę i rękawiczki zostaje odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia ( sala nr 114 )
2. Pracownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji i zobowiązuje do odbioru dziecka ze szkoły
4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu ucznia.
5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):
• Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.( sala nr 114 )
• Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

ZałącznikWielkość
oswiadczenie_rodzicow.pdf329.64 KB
zalacznik-nr-2_2.pdf275.93 KB

Copyright © 2013 ZSP Kruszwica